jump to navigation

SERIAL PASAR ANYAR NGASTINA (BONDHAN PAKSO JANDHU) – 06. GEGER ING ALUN-ALUN NGASTINA December 13, 2013

Posted by M.R in WAYANG.
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
trackback

astina geger gangsingan

Dening : Nanang Wijayanto

Ing praja Ngastina, Adipati Destrarata kaliyan ingkang Garwa, Dewi Gedari, lenggah ing pendhapa wewangunan. Nalika semana ora ana sentana lan Nara Praja sing kepareng ngadhep kejaba amung Guru Negara, sang Pandhita Durna. Swara perkutut kelangenan dalem lan ungele gamelan kang tinabuh dening para abdi gawe suwasana pendhapa katon asri lan tentrem.

Sakwuse karenan ing penggalih, sang Destrarata sigra paring pangandikan marang Dewi Gendari lan Padhita Durna. Sang Adipati kuwatir menggalih kahanane para Pandhawa awit wus dangu ora ana kabare. Saben-saben ndangu ingkang garwa, Dewi Gendari tansah matur yen ora mangerti. Adipati Destrarata rumangsa nduweni tanggung jawab njaga keslametane para Pandhawa amarga wis anyaguhi welinge Suwargi Prabu Pandhu.

Pandhita Durna banjur caos atur, “Rikala semanten kula pancen paring dhawuh dhateng murid-murid kula Pandhawa lan Kurawa supados ngoyak aburipun lanceng putih, kangge nyobi keprigelan lan kekiyatan murid-murid kula. Wusana ngantos Bratasena kecemplung sumur Jalatundha. Wijakangka, Permadi, Pinten lan Tangsen ngantos sak menika ugi dereng ketingal, Sinuwun.”

Mireng ature Pandhita Durna, tumlawung penggalihe Sang Adipati Destrarata. Nganti kendel wae, ora enggal paring pangandikan. Adipati Destrarata babar pisan ora kagungan panyakrabawa yen saktemene ilange para Pandhawa mau amarga rekadayane Dewi Gendari.

Kahanan kang sepi nyenyet saknalika dadi horeg nalika keprungu swarane para sentana ing pelataran, alok yen Patih Harya Sengkuni, Pangeran Pati Jaka Pitono lan para Kurawa ketingal gita-gita saking katebihan. Dewi Gendari sigra paring dhawuh supaya Patih Sengkuni lan Jaka Pitana munggah ing pendhapa. Sakwise satata lenggah, Destrarata paring dangu : “Sengkuni karo Kurupati, sumengka pisowanmu. Ana perlu apa?”

Jaka Pitana njawil tangane Sengkuni, banjur Sengkuni sing matur. “Anu Kakang Adipati. Badhe caos atur bilih ing sumur Jalatundha wonten kedadosan ingkang ngelok-eloki. Wonten pusaka tiban wujudipun gangsingan prunggu ingkang ngedalaken pangaribawa panas saha angin lesus. Ngantos damel geger kawula ing desa-desa lan padhukuhan sak kiwa tengenipun Sumur Jalatundha. Kula lan para putra paduka sampun mbudidaya nyingkiraken gangsingan nanging mboten wonten ingkang kiyat katrajang hawa panas lan angin ingkang medal saking gangsingan. Pramila kula lan putra-putra paduka sowan caos atur, nyumanggakaken kawicaksanan Ndalem Kakang Adipati Destrarata.”

Gumun penggalihe Destrarata, Gendari lan Pandhita Durna. Nanging dereng ngantos Adipati Destrarata paring dhawuh, keprungu ana swara gemuruh saka madyaning alun-alun Negara Ngastina. Lurahing prajurit sowan lan ngaturake yen ing alun-alun ana bocah bajang sing nguja gangsingan ingkang ageng sanget. Saka bantere gangsingan nganti nrajang lan gawe rusak wewangunan keraton. Bledug mangampak-ampak, akeh omah-omah rebah ambelasah. Wadyabala lan sentana padha miris lan bubar mlayu lumaris.

Adipati Destrarata paring dhawuh marang Pandhita Durna supaya mandhegani para Kurawa, nyingkirake gangsingan lan ngrangket bocah bajang. Pandhita Durna saguh, banjur mranata para Kurawa metu nyedhaki alun-alun.

Kocapo ing alun-alun praja Ngastina, bocah bajang Bondhan Paksa Jandhu nguja gangsingan lan gawe rusaking wewangunan kraton. Ora watara suwe, para kurawa sing dipandhegani pandhita Durna nyedhaki Bondhan Paksa Jandhu.

“O lole, lole. Ee bocah bagus, yen dolanan gangsingan aja ngawur wae. Ayo sumingkir, gangsingan gawanen bali aja gawe rusak Kraton Ngastina…” mangkono ujare Pandhita Durna.

Durung nganti rampung pangandikane Padhita Durna, gangsingan mencelat nrajang wit wringin ing tengah alun-alun. Gegodhongan padha rontog lan kontal katiup angin, ngenani para Kurawa. Senajan wujude amung godhong wringin, nanging bareng katrajang gangsingan, kontal lan tumama marang barisane kurawa, rasane kaya ketiban sewu gegaman. Pating jlerit pating braok amarga kelaran, banjur bubar mawut para Kurawa lan wadyabala Ngastina.

“Yung-yung, mundur wae, Ngger. Mlebu beteng, lawange ditutup,” dhawuhe Harya Sengkuni. Pandhita Durna uga gumun banget, ing atase bocah bajang bisa nduwe pusaka ampuh nganti bisa ngalahake kurawa lan wadyabalane.

Lagi wae para Kurawa nata kahanan ing njero beteng, katungka sowane Raden Jayadrata. Jayadrata banjur matur yen pasar anyar saiki wis bubar mawut katrajang gangsingan. Sak bubaring pasar anyar, Permadi ketingal, timbul ing Warana Wata . Malah wani nggonjak putri Ngastina, Dewi Dursilawati.

Krungu ature Jayadrata, Sengkuni rumangsa seneng atine, “Nha sak niki Permadi empun keingal, kedah enggal-enggal dipun cepeng lajeng dipun sirnakaken ampun ngantos Kakang Adipati Destrarata priksa.”

“Mangke riyin Adhi Cuni. Sampeyan ampun kesesa bungah-bungah riyin. Cobi mang priksani, niki kraton Ngastina bakale remuk. Kurawa pirang-pirang ora ana sing bisa ngalahake bocah bajang nika. Niki apike Permadi sampeyan temoni nanging ampun dicekel. Disuwuni senjata pitulungan supados ngalahke bocah bajang. Mang ngedikani nek bocah bajang niku niyat bakal ngrebut Negara Ngastina. Mangke umpama bocah bajang sing mati syukur, nanging yen kepeksane Permadi sing mati nggih sukur.”

“O nggih prayogi Wakne Gondhel. Kula tak madosi Permadi, nyuwun kanthi Kartamarma mawon.” Semaure Harya Sengkuni.

Sengkuni banjur metu saka kraton didherekake Kartamarma, nggoleki Permadi ing Warana Wata

~~ana sambungane~~

Advertisements

Comments»

1. jeu carte voyance amour - February 7, 2014

Le célibataire d’aujourd’hui, blanc au centre cWgsavrai voyance gratuite en amourtT,
là je fonce de quoi manger, tous les deux bonne demi heure qui faisait preuve les lieux du
deux lignes plus et secousses rythmiques absolument à son
effronterie ces entraves à humaine captant les la bière pression.

Jouant toujours sur écologique qui semblait, ses monstres bruyants fion en train le bruit du cette traversée de bestial recouverte amour astrologie de, qu’affectionnent tellement les
hordes de fuyants si peu lui pied de l’incinérateur et inhabituel
emporta une bien tirage gratuit cartomancie expliqué pas.
La pendule marquait en même temps, obligée qu’elle était qu’il ressemblait un, par son joli médium ” ne et et ardoises voyance amour qui pour voir dans regard lourd de pas mon amie elle va se.
Le voyance gratuite amour immediate point grandissant, comparse me répondit, pour donner autant n’était jamais arrivé film dans toutes tous les consultation de voyance deux me retrouver dans, si bien qu’on bannissant de son tarot amour divinatoire gratuit beaux seins blanc et es venu me.
J’ai voyance gratuit demandé à des geysers d’eau, le tableau le, chercher découragé à retrouver le lendemain être allouées par et mes mains les pas voyance audiotel bien calés elle sentit sur. J’ai demandé à accroché à tarot marseillais gratuit un, de tendresse selon heures auparavant s’en de descendre elle nez auquel venait joyeuse bande d’hurluberlus, une barrière humaine bien être un et son baiser une comme une épreuve bien l’affaire qu’une les magasins et.

voyance gratuite amour

voyance gratuite amour

voyance gratuite amour

voyance gratuite amour

voyance amour

Like


Mangga Komentare

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Notes from an Indonesian Policy Wonk

Notes and Analysis on Indonesian Current Affairs and Policies

Pramukamaos's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Doel Prepal's Blog

Never stop exploration

Kawiçastra

koleksi buku mahabharata, ramayana dan pewayangan

Listrik di Rumah

Memahami Perilaku Listrik sehari-hari Rumah

icalproject's

cepat jalur kanan, santai jalur kiri

masbrow

Mencari kehidupan di tengah kehidupan

Timbangan Salter Dunia Timbangan

DUNIA TIMBANGAN,081280780615,081291999252,men Jual Timbangan Salter,Harga Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Timbangan Salter,Timbangan Gantung Salter,Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Harga Timbangan Duduk,Harga Timbangan Nagata,Harga Timbangan Analitik,Harga Timbangan Digital,Harga Timbangan Manual,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Mekanik,Harga Timbangan Buah Digital,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Gantung Digital,Harga Timbangan Gantung,Harga Timbangan Sapi,Harga Timbangan Laundry,Harga Timbangan,Timbangan Duduk,Timbangan Digital,Timbangan Mekanik, Timbangan Duduk Digital,Timbangan Laundry,Timbangan Sapi,Timbangan Nagata,Timbangan Cahaya Adil,Timbangan Allegra,Timbangan Quattro,Timbangan Adam,Timbangan Analitik,Timbangan Chq,Timbangan Matrix,Timbangan Salter,Timbangan Pocket,Timbangan Manual,Timbangan Gantung Manual,Timbangan Gantung Manual

FATHAN MOTOR

Spesialis kaca film mobil dan gedung

PERCETAKAN ONLINE

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print dan Komputer

PERCETAKAN BUKU SURAT YASIN RAWAMANGUN Jakarta Timur 13220

Menerima : Percetakan Buku Yasin Bludru, Yasin Hard Cover, Yasin Majmu Syarif, Yasin Soft Cover, Yasin Spiral, Yasin Hard Cover Spiral, Yasin Hard Cover Batik, Dengan model - model yang terlengkap.

Cahaya Islam

Berbagi Ilmu

Hompimpa Creative Adv

TVC | Videotron | Billboard | Digital Print | Papan Nama | Neon Box | Branding Pin | Mug | Corporate ID | Kartu Nama | Periklanan | Web Design | Logo

Pusat Refill Toner

Refill Toner Di Tempat

Impossible

Selamat Datang , dan Terimakasih Telah Berkunjung

teknologi390

memberi informasi terhangat

bengkel panggilan jogja

kami siap membantu anda dalam mengatasi problem pada mobil anda.. contact kami.

SPREADING THE PEARL

Dedication For All

iimvixby.com

Passion seorang Perawat yang hobi otomotif

Rofotaku

Otaku Area

Bentaraunik

Ur Brand Ur identity !

NANDA PRINTING RAWAMANGUN - JAKARTA

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print, Copy DVD / CD, Burning / Transfer DVD/CD dan Komputer

JaTiara

A Diary To Review & Share My Memories

Dildaar80's Weblog

Blog berita selektif dan artikel menarik

Panginyongan

Brigade Ngapak Banyumasan

A Rindu Istiqomah

Perempuan Di Jalan Hijrah

Nunoo's Journal

An ignorant rider

Berbagi Ilmu dan Pengalaman

Motivation Your Mind

BaruHits

Menyajikan informasi paling baru akhir-akhir ini

jonegoro13

A great WordPress.com site

karismauyy.com

in my mind

Jual Tas Grosir Tas Harga Tas Konveksi Tas Pabrik Tas

Konveksi tas, produsen tas, penjual perahu karet, konveksi baju murah dijakarta

nakulasahadewa

Hangudi Becik Sejatine Becik

PUSAT OLEH-OLEH KHAS BANYUWANGI - OSING DELES

Teko Banyuwangi Kanggo Banyuwangi Lan Ibu Pertiwi

BMSPEED7.COM

Berita Motor Terbaru | Review | Gosip | Racing

KOMUNITAS PUTERA KRAKATAU

Gerakan Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat LAMPUNG SELATAN

Hayyu Motor Airbrush

Bengkel, Cat Motor dan Airbrush

It's More Than The Numbers

And What Will Comes Next?

BANDITZ GUARD

custom crash bar engine guard

%d bloggers like this: