jump to navigation

SERIAL PASAR ANYAR NGASTINA (BONDHAN PAKSO JANDHU) – 03. GANGSINGAN PRUNGGU December 4, 2013

Posted by M.R in WAYANG.
Tags: , , , , , , , , , , , ,
trackback

gangsingan perunggu ngamuk

Dening : Nanang Wijayanto

Ana kedadeyan sing ngelok-eloki ing pinggiring sumur Jalatundha. Ora suwe sakwise Raden Bratasena nyemplung sumur lan ditablegi watu lan kayu dening Kadang Kurawa, tanpa kanyana-nyana jumedhul pusaka tiban wujud gangsingan prunggu telung prangkul gedhene. Saya nganeh-anehi maneh, gangsingan prunggu kala mangsane bisa ngetokake prabawa panas lan angin gedhe. Suwe-suwe hawa panas sumebar tekan alas sak kiwa tengene sumur Jalatundha. Akeh kewan-kewan alas sing padha keplayu mlebu desa lan padhukuhan. Kawula ing padhukuhan sak kiwa tengene sumur Jalatundha pada geger lan ngungsi golek keslametan.

Ing Praja Ngastina, Pangeran Jaka Pitono kang lagi lenggah bebarengan karo Harya Sengkuni nampa pelaporan saka para para abdi anane gangsingan prunggu tiban sing gawe geger. “Kados pundi Paman Sengkuni?” pitakone Jaka Pitana.

Ature Harya Sengkuni, “Angger Jaka Pitana kula aturi nganthi kadang Kurawa sak wetawis, nyaketi papaning gangsingan tiban. Mangke dibuktekaken, yen menika pusaka ingkang sae, saged kaboyong dhateng gedhong pusaka kangge nambahi pusaka Kagungan Dalem. Yen mboten sae cekap kasingkiraken mawon supados mboten nambahi angker papan mriku, Ngger.”

Jaka Pitono, Harya Senkuni, Dursasana, Durmagati, Citraksi, Citrakso lan Kartamarma budhal nyedhaki sumur Jalatundha. Lakune para Kurawa ngliwati desa-desa lan padhukuhan. Sak dalan-dalan solah bawane para Kurawa katon adigang adigung adiguna, ngendelaku dumeh putra Ratu Gung Binathara.

Nyedhaki sumur Jalatundha, wis krasa anane perbawa panas kang timbul saka gangsingan. Para Kurawa banjur nyaketi kanthi luwih ngati-ati.

“Wah ha ha..! Gangsingane prunggu niki gedhe banget Man, prayogi yen saged diboyong ten Ngastina,” Dursasana ndhisiki maju nyaketi gangsingan. Udakara telung depa saka gangsingan, ora kanyana-nyana ana angin gedhe mijil saka gangsingan, tumempuh marang anggane Raden Dursasana saengga tiba kejengkang. “Wadhuoh biyuung…, ho-ho, Man…! Ediiaan… ampuh tenan gangsingan niku. Kula nganti kontal, Man…” Dursasana mringis-mringis kelaran, amerga tiba kasempok ing watu.

Kadang Kurawa liyane uga ora ana sing bisa nyedhaki gangsingan. Ana sing mundur amarga ora kuwat nempuh prabawa panas, ana sing katiup angin banjur kejengkang tiba klumah, ana sing mundur amarga krasa diantem dhadhane. Samya cingak para kadang Kurawa

“We lha dalah, cobi nek angger Jaka Pitono sing tumandang, kuwawi mboten Ngger…” ature Harya Sengkuni.

Jaka Pitana mbudidaya ngetokake kekuwatan batin, nyedhaki gangsingan prunggu. Ngetog tenaga sak rosane. Ewadene, prabawa kang mijil saka gangsingan pranyata luwih kuwat. Angin gedhe sing metu saka gangsingan nempuh Jaka Pitana, sak nalika kontal dhawah klengkangan. Sumrepet panone, gliyengan sirahe.

“Paman, kula ugi mboten kiyat. Wangsul mawon dados atur dateng Rama Destharata lan Bapa Begawan Durna.” Kandhane Jaka Pitana karo nata agemane sing madhul-madhul.

Para Kurawa banjur enggal-enggal ninggalake sumur Jalatundha, bali menyang Praja Ngastina.

Kocap kacarita, sapa tambuh sapa weruh. Ing sak ngisore sumur Jalatundha ana kahyangan sing kasebut Kayangan Sapta Pratala. Papane jawata kang awujud naga gedhene sak bongkote wit trembesi, wewisik Sang Hyang Hanantaboga. Senajan wujud naga, parandene kagungan putra putri kang sulistiya ing warna, sesilih Dewi Nagagini.

Rikala Raden Bratasena kacemplung sumur Jalatundha, kapriksan dening Sang Hyang Hanantaboga mula Sang Bathara enggal paring pitulungan. Raden Bratasena kang kantaka sigra kaboyong menyang kahyangan Sapta Pratala lan diusadani nganti mulya jati jati temahan mulya. Bareng wis waras, Sang Hyang Nagaraja ndangu marang Bratasena, “Sayekti kita iku satriya saka ngendi lan sapa kekasihmu, Raden? Banjur apa sebabe jeneng kita kecemplung sumur lan diarah patine dening liyan?”

Raden Bratasena banjur ngaturake purwa madya lan wusana, wiwit para Pandhawa lan Kurawa nampa dhawuh saka Pandhita Durna supaya ngoyak lanceng putih, nganti Bratasena nyemplung sak jeroning sumur lan dipaeka dening para Kurawa.

“Aku kecemplung sumur kang peteng ndhedhet. Ora mangerti sangkan paraning bilahi, watu lan kayu nibani awakku nganti aku ora eling apa-apa. Eling-eling bareng aku wis ana Kayangan Sapta Pratala kene lan slamet amarga ditulungi dening Hanataboga Bapakku.” Ujare Raden Bratasena.

Antaboga Nagagini Werkudara
Tuwuh rasa welase Sang Hyang Hanantaboga marang Raden Bratasena. Raden Bratasena banjur dipundhut putra mantu, didhaupake karo Dewi Nagagini. Sak suwene mapan ing kayangan Sapta Pratala, Raden Bratasena mulihake kasantosan, nampa piwulang lan diparingi aji jaya kawijayan.

Wus sak watoro suwe Raden Bratasena cumondhok ing Kayangan Sapta Pratala. Dewi Nagagini uga wis nggarbini. Sak jerone mapan ing Kayangan Sapta Pratala, Bratasena tansah kelingan marang nasipe kadang Pandawa.

“Hanantaboga Bapakku, wus pirang-pirang sasi aku mapan ing Kayangan Sapta Pratala. Aku saiki wis waras, wis pulih otot bebayuku. Becike aku bali ing Ngastina, nyatakake kepriye kahanane sedulur-sedulurku Pandhawa.” Ature Raden Bratasena ing nuju sawijinign dina.

“Bratasena, Ulun ora bakal ngalang-alangi sedya kita. Nanging apa mboya luwih prayoga yen kita nunggu laire ponang jabang bayi luwih dhisik?”

“Bab Nagagini putramu lan calon putumu, aku percaya yen Hanantaboga Bapakku ora bakal kekurangan kawicaksanan. Mbesuk yen wis genah kahanane sedulur-seulurku, aku bakal bali menyang Sapta Pratala mboyong Nagagini bojoku lan anakku.”

“Yen pancen mboya kena Ulun penggak, Ulun nglilani jeneng kita budhal. Amung yen jeneng kita metu saka kayangan kene, prayogane aja wujud Bratasena. Mrenea ulun dandani, Kulup!”

bondhan Paksa Jandhu

Bondhan Paksa Jandhu : Koleksi Agus Wiyarto

Raden Bratasena banjur didandani dening Sang Hyang Hanantoboga. Malih wujud dadi bocah bajang, banjur diparingi tetenger Bondhan Paksa Jandhu.

“Ulun jarwani, durung suwe iki ing pinggire sumur Jalatundha ana pusaka tiban wujud gangsingan prunggu. Jajal rekadayanen kepriye carane jeneng kita bisa nggrayang, gedhene bisa nguwasani gangsingan mau. Mbok menawa kanthi sarana gangsingan prunggu kuwi jeneng kita bisa ketemu marang kadang-kadang kita Pandhawa.”

Sakwise trewaca nampa dhawuhe Sang Hyang Hanantaboga, Raden Bratasena pamit marang ingkang Garwa Dewi Nagagini. Kanthi rasa kang abot bakal ditinggal garwane, Dewi Nagagini nguntapake tindake Raden Bratasena yo Bondhan Paksa Jandhu.

Bondhan Paksa Jandhu jumedul saka sak jeroning sumur nganti lumahing bumi tanpa ana pepalang amarga wis diparingi japa mantra dening Sang Hyang Hanantaboga.

~~ana sambungane~~

Comments»

No comments yet — be the first.

Mangga Komentare

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Notes from an Indonesian Policy Wonk

Notes and Analysis on Indonesian Current Affairs and Policies

Pramukamaos's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Doel Prepal's Blog

Never stop exploration

Kawiçastra

koleksi buku mahabharata, ramayana dan pewayangan

Listrik di Rumah

Memahami Perilaku Listrik sehari-hari Rumah

icalproject's

cepat jalur kanan, santai jalur kiri

masbrow

Mencari kehidupan di tengah kehidupan

Timbangan Salter Dunia Timbangan

DUNIA TIMBANGAN,081280780615,081291999252,men Jual Timbangan Salter,Harga Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Timbangan Salter,Timbangan Gantung Salter,Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Harga Timbangan Duduk,Harga Timbangan Nagata,Harga Timbangan Analitik,Harga Timbangan Digital,Harga Timbangan Manual,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Mekanik,Harga Timbangan Buah Digital,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Gantung Digital,Harga Timbangan Gantung,Harga Timbangan Sapi,Harga Timbangan Laundry,Harga Timbangan,Timbangan Duduk,Timbangan Digital,Timbangan Mekanik, Timbangan Duduk Digital,Timbangan Laundry,Timbangan Sapi,Timbangan Nagata,Timbangan Cahaya Adil,Timbangan Allegra,Timbangan Quattro,Timbangan Adam,Timbangan Analitik,Timbangan Chq,Timbangan Matrix,Timbangan Salter,Timbangan Pocket,Timbangan Manual,Timbangan Gantung Manual,Timbangan Gantung Manual

FATHAN MOTOR

Spesialis kaca film mobil dan gedung

PERCETAKAN ONLINE

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print dan Komputer

PERCETAKAN BUKU SURAT YASIN RAWAMANGUN Jakarta Timur 13220

Menerima : Percetakan Buku Yasin Bludru, Yasin Hard Cover, Yasin Majmu Syarif, Yasin Soft Cover, Yasin Spiral, Yasin Hard Cover Spiral, Yasin Hard Cover Batik, Dengan model - model yang terlengkap.

Cahaya Islam

Berbagi Ilmu

Hompimpa Creative Adv

TVC | Videotron | Billboard | Digital Print | Papan Nama | Neon Box | Branding Pin | Mug | Corporate ID | Kartu Nama | Periklanan | Web Design | Logo

Pusat Refill Toner

Refill Toner Di Tempat

Impossible

Selamat Datang , dan Terimakasih Telah Berkunjung

teknologi390

memberi informasi terhangat

bengkel panggilan jogja

kami siap membantu anda dalam mengatasi problem pada mobil anda.. contact kami.

SPREADING THE PEARL

Dedication For All

iimvixby.com

Passion seorang Perawat yang hobi otomotif

Rofotaku

Otaku Area

Bentaraunik

Ur Brand Ur identity !

NANDA PRINTING RAWAMANGUN - JAKARTA

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print, Copy DVD / CD, Burning / Transfer DVD/CD dan Komputer

JaTiara

A Diary To Review & Share My Memories

Dildaar80's Weblog

Blog berita selektif dan artikel menarik

Panginyongan

Brigade Ngapak Banyumasan

A Rindu Istiqomah

Perempuan Di Jalan Hijrah

Nunoo's Journal

An ignorant rider

Berbagi Ilmu dan Pengalaman

Motivation Your Mind

BaruHits

Menyajikan informasi paling baru akhir-akhir ini

jonegoro13

A great WordPress.com site

karismauyy.com

in my mind

Jual Tas Grosir Tas Harga Tas Konveksi Tas Pabrik Tas

Konveksi tas, produsen tas, penjual perahu karet, konveksi baju murah dijakarta

nakulasahadewa

Hangudi Becik Sejatine Becik

PUSAT OLEH-OLEH KHAS BANYUWANGI - OSING DELES

Teko Banyuwangi Kanggo Banyuwangi Lan Ibu Pertiwi

BMSPEED7.COM

Berita Motor Terbaru | Review | Gosip | Racing

KOMUNITAS PUTERA KRAKATAU

Gerakan Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat LAMPUNG SELATAN

Hayyu Motor Airbrush

Bengkel, Cat Motor dan Airbrush

It's More Than The Numbers

And What Will Comes Next?

BANDITZ GUARD

custom crash bar engine guard

%d bloggers like this: