jump to navigation

SERIAL PASAR ANYAR NGASTINA (BONDHAN PAKSO JANDHU) – 02. BAKUL GANTEN December 2, 2013

Posted by M.R in WAYANG.
Tags: , , , , , , ,
trackback

bakul ganten

Dening : Nanang Wijayanto

Ing sukune gunung Sapta Arga, ana pandhita kang gentur tapane, waskita lan sugih ngelmu. Ora mokal yen dadi paran jujugane para satriya lan nalendra kang karep ngudi marang ngelmu kasampurnan. Sang pandhita kepareng peparab Begawan Abiyasa. Sapa tambuh sapa weruh, sang Begawan mau pranyata tilas Ratu Agung Ngastina, Prabu Kresna Dwipayana.

Wis meh patang sasi iki, Begawan Abiyasa tansah paring wejangan marang ingkang wayah kang banget ditresnani, ya kuwi Raden Permadi. Patang sasi kapungkur, Raden Permadi sowan ing pertapan kanthi tawang-tawang tangis. Sakwise lerem atine Raden Permadi, Begawan Abiyasa ndangu apa sing dadi sebab sungkawaning ati.

Abiyasa Permadi punakawanKanthi gegrontolan tangise, Permadi ngaturake lelakon nalika kadang Pandhawa dipaeka dening para Kurawa, nganti Raden Bratasena kecemplung sumur Jalatundha lan ditablegi watu sak kebo-kebo gedhene. Kurawa banjur ngoyak-oyak kadang Pandhawa, nganti Permadi keplayu lan pisah karo Wijakangka, Pinten lan Tangsen. Lan nganti saiki during ana pekabaran, Raden Bratasena isih urip apa wus tumekaning pati. Wijakangka, Pinten lan Tangsen uga durung karuan papan dununge.

Begawan Abiyasa mirengake ature Permadi. Banjur paring sabda, “Hong wilaheng sekaring bawana langgeng. Ora ngira yen nganti tekan semono tumindake para Kurawa marang sedulure dhewe.”

Kendel sedhelo, Sang Resi bajur nerusake sabdane. “Putuku ngger Permadi. Wis, racuten sungkawaning atimu, lerena anggonmu nangis. Satriya kuwi ora becik yen nganti netesake waspa. Waspa kang tumetes ing awak bisa mbedhelalke kulit, nggetasake balung, nyuwerake getih. Yen timuba ing lemah bisa ndadekake cengkar, yen tumiba ing kayu watu bisa ndadekake angker. Nyedhako rene kulup, pun kaki bakal paring wejangan marang jeneng sira.”

“Pati uripe manungsa kuwi Jawata kang nentokake. Manungsa bisa wae ngothak-athik kahanan nanging sing wenang paring katetepan amung Sang Murba Jagad. Direkadaya kayangapa, yen Jawata durung ngeparengake mesthi ora bakal kelakon. Kosok baline, senajan dipepalangi apa wae nanging yen Jawata wis ngersakake, sewu dalan anggone bisa kaleksanan. Bab sedulur-sedulurmu Pandhawa, kowe ora perlu kuwatir. Miturut pangrasaku, para kadang Pandhawa tekan dina iki isih genep lima cacahe. Amarga wis kinodrat yen mbesuk para Pandhawa kudu ngayahi jejibahan ing prastawa gedhe kang isih tangeh kelakone. Kadang-kadangmu saiki yen tak gambarake kaya lagi kaling-kalingan godhong jati salamba. Amung nunggu titi wancine, mengko mesthi bakal timbul lan bisa nyawiji maneh.”

Rada padang atine Permadi bareng krungu dhawuhe Resi Abiyasa. “Nanging dereng lega raosing manah kula yen dereng saged pinanggih kaliyan para kadang. Lajeng keparenga kanjeng eyang paring dhawuh dhateng pundi anggen kula kedah ngupadi para kadang Pandhawa, Eyang.”

“Pun Eyang ora bisa nuduhake papane kadang-kadangmu, mengko mundhak ndhisiki kersane Jawata. Aku mung bakal paring dhawuh, supaya kowe njujuga ing Warana Rata. Ing kana ana pasar anyar, sing digelar dening para kadangmu Kurawa. Yo mung sing ngati-ati awit kadangmu Kurawa tansah ngajap patimu. Supaya slamet lakumu ora kadenangan para Kurawa, kowe kudu pinter golek cara. Aja lali, tansah nindakna darmaning satriya, suka pitulung marang sak padha-padha. Muga-muga kanthi laku mangkono, kowe bisa oleh dalan bakal ketemu marang sedulur-sedulurmu Pandhawa.” Mangkono dhawuhe Begawan Abiyasa.

Permadi banjur pamit ninggalake pertapan. Lakune Permadi dikantheni dening para Punakawan : Ki Lurah Semar, Gareng, Petruk lan Bagong.

Metu saka pertapan, Permadi lan para Punakawan lumaku tumuju Warana Rata. Nrajang tepasing wana, munggah gunung mudhun jurang. Ing sak dalan-dalan, para Panakawan tansah gegojegan, mula bisa dadi panglipur atine Permadi kang lagi nandhang sungkawa.

“Gus, mangke nek empun tekan pasar sampeyan ajeng memba dados napa, Den?” pitakone Ki Lurah Semar bareng wis cedhak Warana Rata.

‘Lha apike kepriye, Kakang Semar?”

“Ngangge sandhangan kaya bakul mawon, bakul ganten. Mlebu pasar, sampeyan nyunggi godhong suruh sing kathah. Nek raine ketutupan godhong suruh mesthi ora bakal konangan Kurawa. Mangke kula kalih anak-anak kula sing yasa gubug. Sampeyan dodolane ten jero gubug mawon ben ora konangan.” Ature Semar.

“Ganten ki apa, Mar?” pitakone Bagong.

“Ganten kuwi kinang, Mbleh. Godhong suruh diiseni racikan gambir lan apu, kuwi jenenge ganten,” wangsulane Semar.

“Aku tak dodol glali, yo Mo…!” Gareng sumela guneman, Semar mung manthuk.

Permadi manut pamrayogane Ki Lurah Semar. Manganggo sandhangane wong bebakulan lan manggul godhong suruh nganti nutupi raine. Para kurawa sing jaga pasar ora mangerti yen Permadi wis manjing jero pasar anyar. Para Punakawan banjur ngedegage gubug kanggo dodolan kinang.

Bareng wis rampung, Permadi mapan ing sak jeroning gubug ngladeni wong sing tuku ganten. Racikan gambir lan apune pas, godhong suruhe isih ijo seger-seger. Dikantheni japa mantra sak cukupe saengga rasane kinang dadi seger sumyah lan enak banget, bisa kanggo tombo ngelak lan jampi sayah. Sedhelo wae wis akeh sing padha tuku. Malah ana kang ngabarake yen kinang sing diracik ing gubug kinang kena kanggo tombo sak wernaning lelara. Gubug kinang saya dadi kuncara, wartane sumebar ing sak indhenging pasar Ngastina.

jayadrata_dursilawati

Gumanti carita, ing salah sawijining puri ing kedhaton Negara Ngastina. Dewi Dursilawati, putri Ngastina kadange para Kurawa. Nalika samana sampun kadhaup dening Raden Jayadrata putra Begawan Sempani, nanging isih mapan ing kedhaton Ngastina. Krungu pawarta yen ing pasar anyar ana dodolan kinang sing rasane enak banget, Dewi Dursilawati dadi kepengin mbuktekake dhewe.

“Kakang Jayadrata, aku kepengin ngrasakake kinang sing wis kondhang kaloka jare rasane seger banget kena kanggo tamba sayah. Ayo budhal menyang pasar anyar, kakang” ujare Dursilawati.

“Mbok kongkonan bocah emban wae, ora perlu Yayi Dewi kedharang-dharang tindak menyang pasar dhewe.”

“Mesthi beda rasane yen kinang wis diracik ora enggal dimamah. Gelem ora gelem kudu mara dhewe Kakang Jayadrata,” Dursilawati mrengut polatane.

Jayadrata ora wani nduwa kekarepane Dewi Dursilawati, awit rumangsa yen drajate luwih asor senajan Dursilawati wis dadi garwane.

Kekarone banjur metu saka puri, tumuju pasar anyar ing Warana Rata.

~~ana sambungane~~

Comments»

No comments yet — be the first.

Mangga Komentare

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Notes from an Indonesian Policy Wonk

Notes and Analysis on Indonesian Current Affairs and Policies

Pramukamaos's Weblog

Just another WordPress.com weblog

Doel Prepal's Blog

Never stop exploration

Kawiçastra

koleksi buku mahabharata, ramayana dan pewayangan

Listrik di Rumah

Memahami Perilaku Listrik sehari-hari Rumah

icalproject's

cepat jalur kanan, santai jalur kiri

masbrow

Mencari kehidupan di tengah kehidupan

Timbangan Salter Dunia Timbangan

DUNIA TIMBANGAN,081280780615,081291999252,men Jual Timbangan Salter,Harga Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Timbangan Salter,Timbangan Gantung Salter,Timbangan Salter 5 Kg,10 Kg,25 Kg,50 Kg,100 Kg,Harga Timbangan Duduk,Harga Timbangan Nagata,Harga Timbangan Analitik,Harga Timbangan Digital,Harga Timbangan Manual,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Mekanik,Harga Timbangan Buah Digital,Harga Timbangan Duduk Digital,Harga Timbangan Gantung Digital,Harga Timbangan Gantung,Harga Timbangan Sapi,Harga Timbangan Laundry,Harga Timbangan,Timbangan Duduk,Timbangan Digital,Timbangan Mekanik, Timbangan Duduk Digital,Timbangan Laundry,Timbangan Sapi,Timbangan Nagata,Timbangan Cahaya Adil,Timbangan Allegra,Timbangan Quattro,Timbangan Adam,Timbangan Analitik,Timbangan Chq,Timbangan Matrix,Timbangan Salter,Timbangan Pocket,Timbangan Manual,Timbangan Gantung Manual,Timbangan Gantung Manual

FATHAN MOTOR

Spesialis kaca film mobil dan gedung

PERCETAKAN ONLINE

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print dan Komputer

PERCETAKAN BUKU SURAT YASIN RAWAMANGUN Jakarta Timur 13220

Menerima : Percetakan Buku Yasin Bludru, Yasin Hard Cover, Yasin Majmu Syarif, Yasin Soft Cover, Yasin Spiral, Yasin Hard Cover Spiral, Yasin Hard Cover Batik, Dengan model - model yang terlengkap.

Cahaya Islam

Berbagi Ilmu

Hompimpa Creative Adv

TVC | Videotron | Billboard | Digital Print | Papan Nama | Neon Box | Branding Pin | Mug | Corporate ID | Kartu Nama | Periklanan | Web Design | Logo

Pusat Refill Toner

Refill Toner Di Tempat

Impossible

Selamat Datang , dan Terimakasih Telah Berkunjung

teknologi390

memberi informasi terhangat

bengkel panggilan jogja

kami siap membantu anda dalam mengatasi problem pada mobil anda.. contact kami.

SPREADING THE PEARL

Dedication For All

iimvixby.com

Passion seorang Perawat yang hobi otomotif

Rofotaku

Otaku Area

Bentaraunik

Ur Brand Ur identity !

NANDA PRINTING RAWAMANGUN - JAKARTA

Percetakan, Foto Copy, Penjilidan, Pengetikan, Design Grafhis, Print, Copy DVD / CD, Burning / Transfer DVD/CD dan Komputer

JaTiara

A Diary To Review & Share My Memories

Dildaar80's Weblog

Blog berita selektif dan artikel menarik

Panginyongan

Brigade Ngapak Banyumasan

A Rindu Istiqomah

Perempuan Di Jalan Hijrah

Nunoo's Journal

An ignorant rider

Berbagi Ilmu dan Pengalaman

Motivation Your Mind

BaruHits

Menyajikan informasi paling baru akhir-akhir ini

jonegoro13

A great WordPress.com site

karismauyy.com

in my mind

Jual Tas Grosir Tas Harga Tas Konveksi Tas Pabrik Tas

Konveksi tas, produsen tas, penjual perahu karet, konveksi baju murah dijakarta

nakulasahadewa

Hangudi Becik Sejatine Becik

PUSAT OLEH-OLEH KHAS BANYUWANGI - OSING DELES

Teko Banyuwangi Kanggo Banyuwangi Lan Ibu Pertiwi

BMSPEED7.COM

Berita Motor Terbaru | Review | Gosip | Racing

KOMUNITAS PUTERA KRAKATAU

Gerakan Ekowisata dan Pemberdayaan Masyarakat LAMPUNG SELATAN

Hayyu Motor Airbrush

Bengkel, Cat Motor dan Airbrush

It's More Than The Numbers

And What Will Comes Next?

BANDITZ GUARD

custom crash bar engine guard

%d bloggers like this: